การให้ความยินยอมของผู้สมัครงาน

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด

เลขที่ 89/46 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เอกสารให้ความยินยอมของผู้สมัครฉบับนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฎในแบบฟอร์มใบสมัคร และตามเอกสารซึ่งได้ส่งมอบประกอบการสมัครงานให้กับบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด เท่านั้น

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณาในการรับสมัครงานของบริษัทฯ และ/หรือเป็นข้อมูลเอกสารหลักฐาน อันจำเป็นในการทำสัญญาว่าจ้าง และการอื่นใดอันจำเป็นในการปฏิบัติอันเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้าง ระหว่างบริษัทฯ กับข้าพเจ้า (กรณีผ่านการพิจารณาและทำสัญญาเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ) โดยข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯดำเนินการดังนี้

1. การเก็บบันทึกและใช้ข้อมูล (ในส่วนของรายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร) มีความจำเป็นต้องบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา การเก็บบันทึกและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา : ข้าพเจ้าทราบว่า บริษัทฯมีความจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา เพื่อเป็นการอันจำเป็นในการจัดสวัสดิการ สถานที่ หรือวิธีการทำงาน ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้พิจารณาทำสัญญาจ้าง โดยหากข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแล้วนั้น บริษัทฯอาจไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้าทราบว่า เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ในการ สมัครงานตามที่ได้กล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารอื่นใด ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งมอบไว้เพื่อประกอบการสมัครงานให้กับบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ในการนี้ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการ ดังนี้

3. เกี่ยวกับข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ข้าพเจ้าทราบว่า หากข้าพเจ้าผ่านการพิจารณารับเข้าทำงาน บริษัทฯมีการเก็บบันทึกและใช้ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ของพนักงาน เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา น้ำหนัก ส่วนสูงเป็นต้น เพื่อใช้เป็นการบันทึกเวลาการทำงาน บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน การเข้า-ออกสถานที่ทำงาน หรือ สถานที่อื่นใดของบริษัทฯ ใช้เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพิ่มทักษะ และ ศักยภาพ ในการทำงาน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

4. ประวัติอาชญากรรม ข้าพเจ้าทราบว่า หากข้าพเจ้าผ่านการพิจารณา บริษัทฯมีการดำเนินการตรวจ ประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้บริษัทฯจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น แก่กองประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตรวจประวัติอาชญากรรม และตกลงยินยอมให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งข้อมูลผลการตรวจประวัติอาชญากรรมให้กับบริษัทฯ เพื่อเก็บบันทึกและประกอบการจ้างงาน

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ข้าพเจ้าทราบว่า ในการพิจารณาคุณสมบัติของ ข้าพเจ้าเพื่อการพิจารณารับเข้าทำงานของบริษัทฯ บริษัทฯอาจมีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์หางาน สถานบันการศึกษา บุคคลอ้างอิง หรือจากบริษัทฯที่เคยร่วมงาน ตามข้อมูลซึ่งให้ได้ไว้

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บันทึกและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า สำหรับไว้เป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณาในการรับสมัครงานกับบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด